صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
Interests Section of the Islamic Republic of Iran
شماره فرم حجم پرونده شرح فرم
Form   File Size Description
۰۰۱

001
۱۲۶۰۰۰

126K
پرسش نامه عمومی جهت کلیه تقاضاهای کنسولی

Passport renewal / issuance of separate passport with instructions and general application
PhotoGuide   راهنمای عکس
۳۰۱

301
۱۵۳۰۰۰

153K

مهر خروج مشمولين

Temporary military drafts exemption request

500   برگ عبور

۶۰۰

600

۴۹۰۰۰

49K
هزينه امور کنسولی

List of consular service fees
724   عابرین غیرمجاز
999   تغییر آدرس

Change of Address

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved