صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
Interests Section of the Islamic Republic of Iran
شماره فرم حجم پرونده شرح فرم
Form   File Size Description
۰۰۱

001
۱۲۶۰۰۰

126K
تجديد(تعويض) - تفکيک گذرنامه - گذرنامه جدید و یا فرم درخواست جهت سایر تقاضاهای کنسولی

Passport renewal / issuance of separate passport with instructions and general application
 

Vekalat

۵۴۰۰۰

54K

اجازه خروج همسر و فرزند از ايران

Permit allowing departure of wife / children from Iran
     
۳۰۱

301
۱۵۳۰۰۰

153K

مهر خروج مشمولين

Temporary military drafts exemption request

462   کارت ملی

National Card

۵۰۰

500
۱۱۱۰۰۰

111K

برگ عبور

Travel document

۶۰۰

600

۴۹۰۰۰

49K
هزينه امور کنسولی

List of consular service fees
۷۲۰

720
۴۸۰۰۰

48K

المثنی گذرنامه(مفقوده)

Duplicate of lost passport

۷۲۳

723
۱۵۱۰۰۰

151K

پرسشنامه جهت پناهندگان

Required form for holders of refugee status

۷۲۴

724
۱۶۵۰۰۰

165K

پرسشنامه برای دارندگان خروج غير مجاز

Required form for unauthorized exit from Iran

۹۸۹

989
۲۰۰۰۰۰

200K

پرسشنامه برای دارندگان تابعيت خارجی

Forms for Iranian nationals holding foreign passports

999   تغییر آدرس

Change of Address

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved