صفحه اصلی تماس با ما تعطيلات دريافت فرم وضعيت پرونده View in English
شماره فرم حجم پرونده شرح فرم
Form   File Size Description


Schedule
۱۵۳۰۰۰

153K
ليست کنفرانسهای علمی در جمهوری اسلامی ايران

Schedule of conferences in the Islamic Republic of Iran


Exam
۳۴۲۰۰۰

342K

اطلاعيه امتحانات داوطلبان آزاد خارج از کشور

Information regarding Iranian pre-college examination

۰۰۱

001
۱۲۶۰۰۰

126K
تجديد(تعويض) و تفکيک گذرنامه

Passport renewal / issuance of separate passport with instructions
011   خرید سربازی
50   فرم راهنمای دانشجویی
     
۵۹

59

۴۴۰۰۰

44K

تأييد سوابق کاری

Verification of work experience
۶۰

60
۵۵۰۰۰

55K

فرم درخواست اشتغال بکار در جمهوری اسلامی ايران

Resume requirements for job application in Iran

۱۰۰

100

 

 تأييد مدارک پزشکی

Verification of medical documents

100P   تأييد مدارک پزشکی حیوانات

Verification of animal medical documents

۱۰۱

101
۱۲۱۰۰۰

121K

درخواست رواديد

Visa Applications

۱۰۲

102

۵۴۰۰۰

113K

درخواست رواديد (افراد زير 18 سال)

Visa application for individuals under 18 years of age

۱۰۳

103

۱۲۱۰۰۰

86K
Entry visa requirements for reporters and media representatives
۱۰۴

104
۱۵۳۰۰۰

121K

راهنمای صدور ويزا (برای دارندگان مجوز ويزا)

Required for approved application

۱۱۱

111
۸۵۰۰۰

85K

اطلاعات در مورد خدمات متخصصين خارج از کشور

J-I Visa services

301   خروج مشمولین

Temporary exit stamp

 

vekalat

۵۴۰۰۰

54K

اجازه خروج همسر و فرزند از ايران

Permit allowing departure of wife / children from Iran
۴۱۰

410

۲۴۷۰۰۰

247K

ثبت ازدواج بين مرد و زن ايرانی

Registration of marriage (Iranian husband and wife)
۴۱۱

411

۴۵۶۰۰۰

456K

ثبت ازدواج بين مرد ايرانی و زن خارجی

Registration of marriage (Iranian husband and foreign wife)
۴۱۲

412

۳۸۲۰۰۰

382K

ثبت ازدواج بين مرد خارجی و زن ايرانی

Registration of marriage (Foreign husband and Iranian wife)
۴۲۰

420

۳۶۲۰۰۰

362K

صدور شناسنامه فرزند

This form is for issuance of birth certificate for child under 18 years old
۴۲۱

421

۲۹۴۰۰۰

294K

المثنی شناسنامه (مفقوده)

Duplicate copy of lost birth certificate
۴۲۳

423

۱۹۴۰۰۰

194K

تعويض شناسنامه

Birth certificate renewal
423T   حل اختلاف درصفحه دوم شناسنامه
۴۲۴

424

۵۷۰۰۰

57K

ترجمه شناسنامه

Birth certificate translation into English
426   تایید گواهی تولد
۴۲۷

427

۹۱۰۰۰

91K

اطلاعيه جهت اعطای معافيت دائم نظام وظيفه


Military drafts exemptions information
۴۲۸

428

  درخواست شناسنامه برای افراد  18 سال به بالا
Birth certificate application forms for 18 and above
429   تأييد مدارک جهت اخذ معافیت پزشکی

Military exemption through medical issues

۴۳۰

430

۲۴۸۰۰۰

247K

ثبت طلاق

Registration of divorce
435   تعویض نام

Changes to first name

436   تعویض نام خانوادگی

Changes to last name

437   شرایط مربوط به فرزند خواندگی

Adoption

Vekalat   قید حیات
۴۴۰

440

۱۶۸۰۰۰

168K

ثبت فوت

Registration of death
 

Vekalat

۵۸۰۰۰

58K

تأييد وکالتنامه حقوقی بدون خرید وفروش

Verification of Power of Attorney (No Buy/Sell))
 

Vekalat

۵۸۰۰۰

58K

تأييد وکالتنامه جهت دریافت تعویض شناسنامه والمثنی شناسنامه

Verification of Power of Attorney for Birth Certificate
 

Vekalat

۵۸۰۰۰

58K

تأييد وکالتنامه جهت عزل وکیل

Verification of Power of Attorney to Cancel a Power of Attorney
 

Vekalat

۵۸۰۰۰

58K

تأييد وکالتنامه جهت افتتاح حساب بانکی درایران

Verification of Power of Attorney to Open a Bank Account in Iran
Vekalat   تأييد وکالتنامه خرید اموال غیرمنقول

Verification of Power of Attorney for immovable items

449   تأييد وکالتنامه اثبات نسب

Verification of Power of Attorney for proof of parentage

450   عدم دریافت حقوق بازنشستگی یا مستمری از ایران
 

Vekalat

۵۸۰۰۰

58K

تأييد وکالتنامه (بازنشستگی)

Verification of Power of Attorney (Retirement)
Vekalat

Vekalat

۵۸۰۰۰

58K

تأييد وکالتنامه (عمومی)

Verification of Power of Attorney (General)
Vekalat

Vekalat

۷۳۰۰۰

73K

تأييد وکالتنامه (ازدواج)

Verification of Power of Attorney (Marriage)
Vekalat

Vekalat

۱۵۳۰۰۰

153K

تأييد وکالتنامه (طلاق) مرد

Verification of Power of Attorney (Divorce)
 

Vekalat

۱۵۳۰۰۰

153K

تأييد وکالتنامه (طلاق) زن

Verification of Power of Attorney (Divorce)
Vekalat

Vekalat

۷۳۰۰۰

73K

تأييد وکالتنامه (انحصار وراثت)

Verification of Power of Attorney (Probate)
Vekalat

Vekalat

۵۸۰۰۰

58K

وکالتنامه (سربازی)

Verification of Power of Attorney (Military Exemption)
۴۵۶

456

۱۲۶۰۰۰

126K

معافی کفالت (سربازی)

Verification of Power of Attorney (Guardian Military Service Exemption)
 

Vekalat

۵۸۰۰۰

58K

وکالتنامه فروش اموال غیر منقول

Verification of Power of Attorney (Immoveable Items)
 

Vekalat

۵۸۰۰۰

58K

وکالتنامه کلی وکاری

Verification of Power of Attorney (General)
۴۵۹

459

 
Verification of Foreign Documents (Legalization)
۴۶۰

460

۱۲۴۰۰۰

124K

عدم سوء پيشينه

Police Clearance
     
461

461

۱۲۴۰۰۰

124K

عدم سوء پيشينه برای غیر ایرانی

Police Clearance for non-Iranian
۴۶۲

462

 

درخواست کارت ملی

National number
463

 

 

درخواست کارت ملی المثنی

National number duplicate
464    تعویض وصدور کارت هوشمند معافیت وپایان خدمت سربازی

Changing Military Service Card to Smart Card

465   المثنی کارت معافیت وپایان خدمت سربازی

Duplicate Copy of Military Service Card

466   فرم تعویض گواهی رانندگی
Vekalat   وکالتنامه برای خرید خودرو
Vekalat   وکالتنامه برای اجاره
Vekalat   گواهی امضاء
Vekalat   اقرارنامه
Vekalat   وکالتنامه برای فروش خودرو
۵۰۰

500
۱۱۱۰۰۰

111K

برگ عبور

Travel document

۶۰۰

600

۴۹۰۰۰

49K
هزينه امور کنسولی

List of consular service fees


600Plus

۴۹۰۰۰

49K
راهنمای جدید فرمها و هزینه ها

List of consular service fees
۷۲۰

720
۴۸۰۰۰

48K

المثنی گذرنامه(مفقوده)

Duplicate of last passport

۷۲۳

723
۱۵۱۰۰۰

151K

پرسشنامه جهت پناهندگان

Required form for holders of refugee status

۷۲۴

724
۱۶۵۰۰۰

165K

پرسشنامه برای دارندگان خروج غير مجاز

Required form for unauthorized exit from Iran

۹۰۰

900

۹۲۰۰۰

92K

تأييد مدارک جهت حمل جنازه به ايران

Verification of documents for transferring remains of deceased
Requirements for shipping of human remains to Iran
۹۸۹

989
۲۰۰۰۰۰

200K

پرسشنامه برای دارندگان تابعيت خارجی

Forms for Iranian nationals holding foreign passports



999
۲۰۰۰۰۰

200K

تغییر آدرس
Change of Address

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


اطلاعيه | تماس با ما | اطلاعات ديگر | در باره ايران | امور گردشگری | امور فرهنگی | اخبار
©Copyright - Interests Section of the Islamic Republic of Iran - Washington D.C. - All Rights Reserved